Amerika brev

Fynd!

Annonser

Inbjudan till SND [Svensk Nationell Datatjänst] Nationell forskarworkshop, 11 november 2014

Under 2014 har Vetenskapsrådet ett regeringsuppdrag att utforma nationella riktlinjer om öppen tillgång till vetenskaplig information. Uppdraget omfattar både forskningsresultat och forskningsdata från offentligt finansierad forskning. Efter förra årets premiär för Svensk nationell datatjänsts nationella forskarworkshop om aktuella frågor kring forskningsdata, bjuder vi nu in till årets workshop med fokus på förutsättningar och riktlinjer för tillgängliggörande av forskningsmaterial.

Dagen inleds med tre presentationer. Vetenskapsrådet presenterar arbetet med de nationella riktlinjerna, Vinnova presenterar den pågående Open Research Data Pilot i EU:s ramprogram Horisont 2020 och Göteborgs universitets förvaltningsjurist placerar forskningsdata i relation till aktuell lagstiftning. Vilka konsekvenser tillgängliggörande har för olika discipliner diskuteras sedan under eftermiddagen i två parallella workshoppar. I den ena diskuteras värdet av och förutsättningar för sekundärforskning. Den andra tar upp problematiken kring tillgängliggörande av kvalitativt forskningsmaterial.

Program m.m. hittar du här: http://snd.gu.se/sv/om-oss/arrangemang/inbjudan-till-snd-nationella-forskarworkshop-2014

 

BitCurator workshop

Göteborg och Umeå universitetsbibliotek har i samarbete med Kungl. biblioteket och Riksarkivet nöjet att bjuda in till en workshop om digitala personarkiv och digital forensics. Bakgrunden är att de arkiv som vi arbetar med allt oftare innehåller digitala delar som filer sparade på disketter, USB-minnen, hårddiskar och datorer. Vi driver ett projekt med syftet att skapa rutiner för att hantera digitalt material så att dessa delar av arkivet kan användas av forskare samtidigt som vi säkrar integriteten hos materialet och ser till att det kan bevaras intakt för framtiden. Om inte detta hanteras på ett riktigt sätt är risken är stor att vi av okunskap förstör och förvanskar den digitala informationen. Det är inte bara en fråga om att kopiera digitalt lagrad information från olika digitala medier utan också säkerställa att informationen inte förändras.

I vårt arbete har vi fokuserat på en plattform med fria verktyg – BitCurator. Med BitCurator kan vi skapa ett arbetsflöde för att tand om, analysera och bevara digital information. Porter Olsen forskare från Maryland Institute of Technology in the Humanities, har bjudits in. Han kommer att gå igenom alla verktyg i BitCurator-sviten och hur man använder dem. Workshopen pågår under två dagar. Syftet med den första dagen är att ge en överblick till ämnet, vilka svårigheter som man stöter på med digitala medier och hur man löser dessa med BitCurator. Under andra dagen kommer deltagarna att få arbeta praktiskt med de egna samlingarna och använda verktygen i BitCurator på skarpt material. Därför uppmanas deltagarna att ta med sig en bärbar dator som kan användas för att installera programsviten (som är helt licensfri) samt ta med sig eget material (t.ex. disketter, USB minnen etc.) från de egna samlingarna som kan användas för övningarna. Övrig utrustning kommer att tillhandahållas av arrangörerna.

Workshopen vänder sig till dig som är arkivarie eller tekniker på ett arkiv eller bibliotek, och till andra som arbetar med arkiv i olika former. Första dagen kommer att vara mer orienterande och andra dagen mer teknisk inriktad och kräver god datorvana.

Workshopen kommer att hållas på engelska.

Tid: 23–24 juni 2014

Kostnad: Workshopen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår. Ange särskilda önskemål vid anmälan.

Anmälan: Anmälan görs på mail till Erik Siira, erik.siira[at]ub.gu.se, senast 15/6